Regulamin świadczenia usług

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
UNITY LINE LIMITED SP. Z O.O.
ODDZIAŁ W POLSCE

 

obowiązujący od 27.05.2020
do dnia wprowadzenia zmian

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną [„Regulamin”], wydany jest przez Unity Line Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Szczecinie przy Pl. Rodła 8, kod pocztowy: 70-419, NIP: 3020001748, REGON: 321457024, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487684, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział KRS, tel. 91 3595695, e-mail: info@statki.net.pl [„Unity Line”] na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W Regulaminie następujące wyrażenia mają znaczenie określone poniżej:

System On-line – system płatności dostępny w serwisie statki.net.pl, którego właścicielem i administratorem jest Unity Line, umożliwiający osobie dokonującej nabycia biletu [„Użytkownik”] – nabycie biletu na przewóz pasażerów i ich bagaży wodami śródlądowymi i morskimi, statkami Odra Queen i Peene Queen, przez Unity Line [„Bilet”], na rzecz Użytkownika lub osoby trzeciej [„Pasażer”];
Użytkownik – ma znaczenie określone w lit. a) powyżej; Użytkownik może być jednocześnie Pasażerem; Użytkownik może zarejestrować swoje konto w Systemie On-line, ale nie jest to warunek konieczny do skorzystania z tego systemu;
Bilet – dokument uprawniający Pasażera do przewozu Statkiem Odra Queen lub Peene Queen, wydany w jednej z trzech form i) elektronicznej (w przypadku nabycia biletu drogą elektroniczną), ii) paragonu (w przypadku nabycia biletu w biurze podróży Unity Line lub bezpośrednio na statku Odra Queen i Peene Queen), iii) faktury VAT (w przypadku nabycia biletu w biurze podróży Unity Line lub bezpośrednio na statku Odra Queen i Peene Queen 15 minut przed każdym rejsem – na wyraźne żądanie Użytkownika);
Pasażer – ma znaczenie określone w lit. a) powyżej;
Warunki Przewozu – Ogólne Warunki Przewozu Pasażerów Statkami Odra Queen i Peene Queen udostępnione w serwisie statki.net.pl, tj. warunki, na jakich Unity Line świadczy usługę przewozu Pasażerów i ich bagaży wodami śródlądowymi i morskimi.

Unity Line świadczy drogą elektroniczną usługę nabycia Biletu [„Usługi”]. Umowy przewozów są zawierane na zasadach określonych w Warunkach Przewozu.

Warunki Przewozu są dostępne w serwisie statki.net.pl oraz na życzenie Użytkownika lub Pasażera w biurze podróży Unity Line.

Korzystając z Usług, Użytkownik wyraża zgodę na:
postanowienia niniejszego Regulaminu;
przetwarzanie przez Unity Line danych osobowych Użytkownika, których podanie jest niezbędne do dokonania płatności za Bilet w Systemie On-line (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu), a także może być wymagane Regulaminem lub przepisami prawa – w przypadku dokonania nabycia biletu za pośrednictwem Systemu On-line;
postanowienia Polityki Prywatności Unity Line, której treść jest udostępniona w serwisie statki.net.pl;
postanowienia Polityki Płatności Unity Line, której treść jest udostępniona w serwisie statki.net.pl.
Korzystając z Usług, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie przez Unity Line danych osobowych Użytkownika w celach niezwiązanych bezpośrednio z Usługami, w szczególności marketingowych i reklamy.

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu On-line są następujące:

Desktop:
Przeglądarki: Opera 67, Edge 80, Firefox 75, Chrome 81, Safari 8.6,
System operacyjny: Windows 10, macOs 10
Sprzęt: pamięć operacyjna: 2 gb, dysk hdd 1TB, procesor: Intel i5 lub podobne;

Mobile:
Przeglądarki: Safari lub Chrome adekwatny do modelu sprzętu
System operacyjny:  Android lub Os adekwatny do modelu sprzętu
Sprzęt: Iphone 8 lub Samsung Galaxy 10 lub podobne;
optymalizacja strony internetowej do rozdzielczości 1024 x 768;
możliwość instalacji plików Cookies.

Unity Line nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące po stronie Użytkownika lub jego sprzętu.

Użytkownik nie może dostarczać jakichkolwiek treści bezprawnych ani też w żaden sposób zakłócać działania Systemu On-line lub korzystać z tego systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem, Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku nieprzestrzegania tego postanowienia, Unity Line ma prawo odmówić świadczenia Usług oraz przewozu.

Zakup Biletu uprawnia Użytkownika do otrzymania Biletu w formie elektronicznej.

Użytkownik jest obowiązany do wypełnienia formularzy Systemu On-line poprawnymi i prawdziwymi danymi.

Do rejestracji konta Użytkownika w Systemie On-line, wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
imię i nazwisko;
adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
adres poczty elektronicznej;
numer telefonu;
Do dokonania płatności w systemie On-line bez rejestracji konta Użytkownika w systemie, wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
imię i nazwisko;
adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
adres poczty elektronicznej;
numer telefonu.

Nabycie Biletu w Systemie On-line może być dokonane najpóźniej na 1 dzień przed planowanym odejściem statku.

Wszelkie reklamacje/skargi dotyczące Systemu On-line należy zgłaszać na adres elektroniczny info@statki.net.pl nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty zdarzenia, którego dotyczą. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz dokładny opis i powód reklamacji/skargi. Reklamacje/skargi będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania i przesyłane na adres podany w zgłoszeniu.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w świetle mającego zastosowanie prawa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej, a wszelkie spory powstałe na gruncie jego stosowania podlegają właściwym rzeczowo i miejscowo Sądom Rzeczypospolitej Polskiej.
Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub zaktualizowany.