OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW STATKAMI ODRA QUEEN I PEENE QUEEN

obowiązują: od 01.11.2018 roku do dnia wprowadzenia zmian

Definicje

 • Następującym pojęciom, użytym w treści niniejszego dokumentu, nadaje się znaczenie wskazane poniżej:
  • Warunki – niniejsze Ogólne Warunki Przewozu Pasażerów Statkami Odra Queen i Peene Queen.
  • Umowa – umowa o świadczenie Usługi, której integralną część stanowią Warunki, zawarta pomiędzy Przewoźnikiem oraz Pasażerem, działającymi bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionych agentów, przedstawicieli lub pośredników;
  • Bilet – dokument będący dowodem zawarcia Umowy z Pasażerem.
  • Przewoźnik – Unity Line Limited działająca przez oddział w Polsce: Unity Line Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce.
  • Pasażer – osoba korzystająca z Usługi na podstawie Umowy.
  • Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności – Pasażer będący osobą niepełnosprawną lub osobą o ograniczonej sprawności ruchowej w rozumieniu Rozporządzenia (UE) Nr 1177/2010.
  • Bagaż – każda rzecz znajdująca się w posiadaniu lub dzierżeniu Pasażera, pod jego opieką lub kontrolą.
  • Niezbędny Sprzęt Medyczny – sprzęt medyczny oraz sprzęt umożliwiający poruszanie się, niezbędny Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności.
  • Pies Asystujący – odpowiednio wyszkolony, specjalnie oznaczony i zaszczepiony weterynaryjnie, pies niezbędny Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności, którego wyszkolenie potwierdzone jest stosownym certyfikatem zaś aktualne szczepienia odpowiednim zaświadczeniem.
  • Kosztowności – wszelkie wartościowe rzeczy lub dokumenty, w tym między innymi: środki lub instrumenty płatnicze, karty kredytowe, metale szlachetne, sztabki z metali szlachetnych, monety, numizmaty, kamienie półszlachetne lub szlachetne, biżuteria lub inne wyroby zawierające metale szlachetne lub kamienie półszlachetne lub szlachetne, antyki, obrazy, dzieła sztuki, papiery wartościowe lub inne rzeczy mające istotną wartość dla Pasażera.
  • Przewóz – Usługa świadczona przez Przewoźnika na podstawie Umowy.
  • Usługa – usługa przewozu osób i ich bagażu, świadczona przez Przewoźnika przy użyciu Statków na podstawie Umowy.
  • Opłata – w zależności od kontekstu, cena za Przewóz albo cena za Usługę.
  • Rozkład Rejsów – ogłoszone przez Przewoźnika i obowiązujące zestawienie czasu rozpoczęcia i zakończenia Usług na trasach obsługiwanych przez Przewoźnika przy wykorzystaniu Statków.
  • Cennik – ogłoszone przez Przewoźnika i obowiązujące zestawienie Opłat i innych opłat związanych z Usługami świadczonymi w poszczególnych portach na trasach obsługiwanych przez Przewoźnika przy wykorzystaniu Statków.
  • Statek – statek Odra Queen lub statek Peene Queen, wykorzystywany przez Przewoźnika w celu świadczenia Usług, niezależnie od podstawy prawnej dysponowania Statkiem przez Przewoźnika.
  • Siła Wyższa – wszelkie zdarzenia zewnętrzne pozostające poza kontrolą Przewoźnika, niemożliwe do zapobieżenia lub którego skutków nie można było uniknąć nawet gdyby podjęto rozsądne działania w celu zapobieżenia takim skutkom, a także wszelkie: zakłócenia porządku publicznego ograniczające lub uniemożliwiające należyte wykonanie Umowy przez Przewoźnika, w tym: wojna, rozruchy, blokady, strajki oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, które według uznania Przewoźnika mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa Pasażerów lub Statków lub awarie Statków inne niż powstałe na skutek zderzenia lub napłynięcia.
  • Rozporządzenie (WE) Nr 392/2009 – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków.
  • Rozporządzenie (UE) Nr 1177/2010 – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.
  • Konwencja Ateńska – Konwencja Ateńska w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974, sporządzona w Atenach dnia 13 grudnia 1974 r. z późniejszymi zmianami.

Postanowienia ogólne

 • O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej w treści Umowy, Warunki stanowią integralną część wszystkich Umów zawieranych przez Przewoźnika w okresie obowiązywania Warunków.
 • Do zawarcia i wykonywania Umowy i Warunków zastosowanie znajduje prawo Rzeczpospolitej Polskiej oraz konwencje i inne przepisy międzynarodowe mające z mocy prawa zastosowanie do Umowy, Przewozu lub Usługi, w szczególności Rozporządzenie (UE) Nr 1177/2010 oraz – jeśli Przewóz jest przewozem morskim – Rozporządzenie (WE) Nr 392/2009 oraz Konwencja Ateńska.
 • Streszczenia przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 392/2009 oraz Rozporządzenia (UE) Nr 1177/2010 stanowią załączniki do Warunków.
 • W zakresie dopuszczalnym przez prawo wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, Warunków, Przewozu lub Usługi będą rozstrzygane w pierwszej instancji wyłącznie przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie (Polska).
 • Warunki sporządzono w języku polskim. Wszelkie inne wersje językowe Warunków stanowią jedynie tłumaczenie Warunków, zatem w wypadku rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi Warunków, ma pierwszeństwo i rozstrzyga polska wersja językowa.
 • Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy lub Warunków okaże się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym prawem lub niemożliwe do zastosowania ze względu na to prawo, w miejsce takiego postanowienia wejdzie odpowiedni przepis obowiązującego prawa, który – z uwzględnieniem interpretacji całości Umowy i Warunków oraz ich natury oraz rodzaju stosunków regulowanych przez Umowę i Warunki – w sposób najbardziej zbliżony do wyłączonego postanowienia będzie regulować kwestię, którą w Umowie lub Warunkach regulowało wyłączone postanowienie.

Umowa i Przewóz

 • Poprzez Umowę Przewoźnik zobowiązuje się wykonać Usługę, na zasadach określonych w Bilecie i Warunkach lub innych regulacjach wydawanych przez Przewoźnika mających zastosowanie do Usługi.
 • Osoba dokonująca rezerwacji lub nabycia Biletu obowiązana jest poinformować Przewoźnika czy wśród osób, dla których dokonywana jest rezerwacja, znajdują się Osoby Niepełnosprawne lub o Ograniczonej Sprawności oraz poinformować o: szczególnych potrzebach Osób Niepełnosprawnych lub o Ograniczonej Sprawności w zakresie miejsc siedzących, wymaganych usług, potrzebie używania przez Osoby Niepełnosprawne lub o Ograniczonej Sprawności na pokładzie Statku Niezbędnego Sprzętu Medycznego oraz o jego rodzaju i rozmiarach lub o zamiarze posługiwania się podczas Przewozu Psem Asystującym.
 • Informacje, o których mowa w pkt. 3.2., należy przekazać Przewoźnikowi nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem świadczenia oczekiwanej pomocy na rzecz Osoby Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności. Niezachowanie przedmiotowego terminu może uniemożliwić uzyskanie oczekiwanej pomocy ze strony Przewoźnika, mimo że Przewoźnik podejmie wszelkie racjonalnie uzasadnione starania w celu zapewnienia udzielenia pomocy.
 • W wypadku jeśli wśród osób, dla których dokonywana jest rezerwacja Biletów, znajdują się Osoby Niepełnosprawne lub o Ograniczonej Sprawności, dokonujący rezerwacji obowiązany jest udzielić zgodnych z prawdą i wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące Osób Niepełnosprawnych lub o Ograniczonej Sprawności, zadawane przez przyjmującego rezerwację, w szczególności co do rodzaju niepełnosprawności lub ograniczenia sprawności ruchowej oraz oczekiwanej od Przewoźnika pomocy.
 • Przewoźnik jest uprawniony do wykonania Przewozu, wskazanego w Rozkładzie Rejsów, innym Statkiem, niż przypisany do Przewozu w Rozkładzie Rejsów lub wskazany w treści Biletu.
 • Wysokość Opłat określa Cennik, przy czym do Przewozu stosuje się każdorazowo Cennik w wersji aktualnej w dniu rezerwacji albo nabycia Biletu.
 • Przewoźnik zastrzega sobie prawo zmiany Cennika lub Rozkładu Rejsów bez wcześniejszego uprzedzenia. Jednakże Przewoźnik pozostanie odpowiedzialny za odwołanie, opóźnienie wypłynięcia lub opóźnienie przybycia zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1177/2010.
 • Umowa zostaje zawarta z chwilą wydania Biletu Pasażerowi.
 • Jedynym dowodem zawarcia Umowy jest Bilet. Pasażer nie posiadający odpowiedniego Biletu nie może wejść na Statek ani umieścić na Statku Bagażu.
 • Do osób korzystających z Usługi bez ważnego Biletu stosuje się odpowiednio postanowienia Warunków. Dla celów wykonywania postanowień Warunków oraz wykonywania Usługi przyjmuje się, że osoba korzystająca z Usługi bez ważnego Biletu, przystępując do korzystania z Usługi bez ważnego Biletu, lecz nie później niż z chwilą rozpoczęcia Przewozu, zapoznała się z Warunkami oraz innymi regulacjami dotyczącymi Przewozu oraz, że je akceptuje.
 • Pasażer ma obowiązek zawiadomić Przewoźnika niezwłocznie, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności polegającej na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Umowy przez Przewoźnika.
 • Przewoźnik może odmówić wykonania Usługi osobie, która nie posiada ważnego Biletu.

Bilet

 • Bilet jest wydawany Pasażerowi po uiszczeniu Opłaty.
 • Pasażer ma obowiązek zachowania i posiadania Biletu przez cały czas Przewozu, aż do opuszczenia Statku.
 • W wypadku ujawnienia, że osoba, która korzysta z Usługi nie ma ważnego Biletu, osoba taka jest obowiązana uiścić podwójną Opłatę za Usługę, z której korzysta, w wysokości zgodnej z aktualnym Cennikiem oraz pokryć wszelkie inne koszty Przewoźnika wynikające z takiego zdarzenia.
 • Bilet traci ważność po upływie daty rejsu wskazanej w treści Biletu lub jego skasowaniu bądź przedarciu,.
 • Pasażerowie są obowiązani pozostawać w gotowości do rejsu najpóźniej 5 minut przed przewidzianym w Rozkładzie Rejsów odejściem Statku.
 • Pasażerowie, którzy nie ukończyli 12 lat, mogą podróżować jedynie pod opieką dorosłych. W wypadku samodzielnej podróży małoletniego, który ukończył 12 lat, przed nabyciem Biletu wymagane jest doręczenie Przewoźnikowi pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub prawnego opiekuna) małoletniego, który ukończył 12 lat, zawierającej imiona i nazwiska wszystkich przedstawicieli ustawowych małoletniego, który ukończył 12 lat oraz co najmniej: adres zamieszkania i telefon tych osób. Przewoźnik nie zapewnia opieki nad małoletnimi w czasie Przewozu.

Bagaż

 • Przewoźnik ma prawo odmowy przewozu Bagażu naruszających postanowienia Warunków.
 • W ramach Umowy Pasażer może przewieźć Bagaż o łącznej wadze nieprzekraczającej 10 kg i wymiarach nieprzekraczających 70 cm x 50 cm x 40 cm. lub rower. Pasażer nie może przewieźć innych rzeczy niż dozwolony Bagaż.
 • Bagaż nie może zawierać przedmiotów: niebezpiecznych lub takich, których posiadanie jest zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub zagrażających bezpieczeństwu sanitarnemu na Statku lub życiu albo zdrowiu innych Pasażerów lub mogących spowodować szkody w mieniu innych Pasażerów lub mieniu Przewoźnika lub zagrażających bezpieczeństwu żeglugi.
 • Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Warunkach, Pasażer nie może przewozić zwierząt. Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności ma prawo do przewiezienia ze sobą jednego Psa Asystującego, z którego pomocy będzie korzystała podczas Przewozu, bez konieczności uiszczenia z tego tytułu opłaty dodatkowej. Pozostali Pasażerowie mają prawo bez uiszczenia dodatkowej opłaty przewozić nie więcej niż jednego psa, o ile nie stwarza on zagrożenia dla pozostałych Pasażerów i załogi, przy czym od Pasażera można wymagać, by pies był na smyczy i w kagańcu.
 • Bez uprzedniej zgody Przewoźnika, zabronione jest wnoszenie na Statek lub przewożenie w jakikolwiek sposób: broni lub jej części składowych, amunicji lub jej części składowych, materiałów wybuchowych lub innych niebezpiecznych przedmiotów. Zgoda przewoźnika powinna zostać wyrażona najpóźniej w momencie wejścia na Statek.
 • Kosztowności nie mogą być przewożone. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za Kosztowności, jeżeli mimo zakazu zostaną wniesione na pokład Statku.
 • Przewoźnik zastrzega, iż ze względów bezpieczeństwa z Przewozu wyłączone są następujące rodzaje Niezbędnego Sprzętu Medycznego: urządzenia o ponadnormatywnych wymiarach, butle ze sprzężonym tlenem bądź innymi gazami, oraz inne przedmioty, które są uznane przez przepisy prawa, w tym konwencje lub umowy międzynarodowe, za ładunek lub przedmioty niebezpieczne.
  Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych przez Pasażera na Statku lub na nabrzeżu, w tym stanowiących Bagaż.
 • Przewoźnik przechowywał będzie rzeczy znalezione na Statku za opłatą przez okres 30 dni od momentu zakończenia Przewozu, po czym będzie uprawniony według swego uznania do: zniszczenia rzeczy znalezionych na Statku lub przekazania ich na wybrane przez
 • Przewoźnika cele, bez koniczności zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub wynagrodzenia.

Odpowiedzialność Przewoźnika i ograniczenia odpowiedzialności

 • Jeżeli Przewóz ma charakter przewozu morskiego, to Przewoźnik ponosi odpowiedzialność z tytułu śmierci Pasażera albo szkody na osobie Pasażera oraz utraty albo uszkodzenia Bagażu tylko i wyłącznie na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 392/2009 albo – jeżeli Rozporządzenie (WE) Nr 392/2009 nie znajduje zastosowania – Konwencji Ateńskiej. W takim wypadku jakąkolwiek dalej idącą odpowiedzialność Przewoźnika z tytułów, o których mowa w poprzednim zdaniu, niniejszym wyłącza się, chyba że nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mającymi zastosowanie do Przewoźnika lub Przewozu.
 • W razie zaistnienia zdarzenia mającego charakter Siły Wyższej, Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonania lub nienależyte wykonania Umowy. Jednakże Przewoźnik pozostanie odpowiedzialny za odwołanie, opóźnienie wypłynięcia lub opóźnienie przybycia zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1177/2010.
 • Poza wypadkami przewidzianymi w Warunkach, Przewoźnik nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie jakiejkolwiek rzeczy Pasażera, ani za śmierć lub szkodę na osobie Pasażera, chyba że odpowiedzialność taka nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mającymi zastosowanie do Przewoźnika lub Przewozu.
 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zdarzeń lub świadczenia usług na lądzie przed wejściem na Statek lub po zejściu ze Statku, chyba że odpowiedzialność taka nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mającymi zastosowanie do Przewoźnika lub Przewozu.
 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w Bagażu powstałe przed wniesieniem na pokład Statku albo po wyładowaniu ze Statku, chyba że odpowiedzialność taka nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mającymi zastosowanie do Przewoźnika lub Przewozu.
 • Przewoźnik nie odpowiada za szkody Pasażera wynikłe ze zdarzeń, które wystąpiły w sąsiedztwie Statku lub na terenie używanym przez Przewoźnika.
 • Przewoźnik zastrzega sobie prawo zejścia z kursu w celu ratowania ludzkiego życia, w celu próbowania udzielenia pomocy innym statkom lub towarom w niebezpieczeństwie lub z jakichkolwiek uzasadnionych według uznania Przewoźnika lub załogi Statku przyczyn. Takie zejście z kursu nie będzie nienależytym wykonaniem Umowy, a Pasażerom nie będą z tego powodu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia.

Zawiadomienia o szkodach

 • W wypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Pasażer obowiązany jest, o ile to możliwe, niezwłocznie i przed opuszczeniem Statku zawiadomić Przewoźnika o zdarzeniu, które je spowodowało.

Odpowiedzialność Pasażera

 • Pasażer odpowiada za wszelkie szkody spowodowane zawinionym lub niedbałym działaniem lub zaniechaniem i jest zobowiązany do naprawienia tych szkód przez zapłatę poszkodowanemu lub Przewoźnikowi ekwiwalentnego odszkodowania.
 • Pasażer zwolni Przewoźnika, jego pracowników lub agentów od odpowiedzialności za poniesioną śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, jeżeli szkody te powstały na skutek zawinionego lub niedbałego działania lub zaniechania Pasażera.
 • Pasażer odpowiada za wszelkie szkody spowodowane niestosowaniem się przez Pasażera do Umowy lub Warunków lub przepisów porządkowych obowiązujących i wyeksponowanych na Statku lub poleceń załogi Statku i jest zobowiązany do naprawienia tych szkód przez zapłatę poszkodowanemu lub Przewoźnikowi ekwiwalentnego odszkodowania.

Klauzula Himalaya

 • Wszelkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Przewoźnika zastrzeżone w Umowie lub Warunkach lub wynikające z przepisów prawa mających zastosowanie do Przewozu będą miały zastosowanie do pracowników i agentów Przewoźnika, a także osób, którymi Przewoźnik posługuje się przy wykonywaniu Umowy lub osób wykonujących polecenia Przewoźnika.
 • Pracownicy, agenci, osoby którymi Przewoźnik posługuje się przy wykonywaniu Umowy i osoby wykonujące polecenia Przewoźnika będą uprawnieni do żądania od Pasażera naprawienia szkód na zasadach, na jakich Przewoźnik może dochodzić odszkodowania od Pasażera na podstawie Umowy lub Warunków.

Przepisy porządkowe, przepisy dotyczące bezpieczeństwa, Opłaty Porządkowe

 • Pasażer obowiązany jest w trakcie Przewozu bezwzględnie stosować się do Umowy i Warunków, przepisów porządkowych obowiązujących i wyeksponowanych na Statku oraz poleceń kapitana Statku i członków załogi Statku.
 • Jeżeli Pasażer narusza: Umowę lub Warunki lub przepisy porządkowe obowiązujące i wyeksponowane na Statku lub polecenia kapitana Statku albo polecenia innego uprawnionego członka załogi Statku, albo swoim zachowaniem stwarza chociażby potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Statku lub innych Pasażerów albo zakłóca spokój innych Pasażerów, Przewoźnik według swego uznania upoważniony jest do: odmowy wykonania Przewozu, odmowy umożliwienia Pasażerowi wstępu na pokład Statku, wyokrętowania Pasażera wraz lub bez Bagażu w jakimkolwiek porcie. W takim wypadku Przewoźnik zachowa całą Opłatę, a nadto Pasażer pokryje wszelkie szkody oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Przewoźnik lub załoga Statku.
 • Przewoźnik może odmówić Przewozu Pasażerowi, jeśli według oceny Przewoźnika lub uprawnionego członka załogi Statku stan psychiczny lub fizyczny Pasażera, albo stan zdrowia Pasażera uzasadnia obawy, co do możliwości bezpiecznego Przewozu. W razie powstania wątpliwości co do okoliczności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Przewoźnik lub uprawniony członek załogi Statku może, pod rygorem odmowy Przewozu, zażądać od Pasażera złożenia na piśmie oświadczenia o odbyciu Przewozu na własną odpowiedzialność, albo zażądać zaświadczenia lekarskiego o zdolności do odbywania podróży w zakresie wynikającym z Przewozu. W wypadku odmowy wykonania Przewozu na podstawie postanowień niniejszego punktu, Przewoźnik zwróci Pasażerowi Opłatę.
 • Osoba asystująca Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności jest przewożona Statkiem bezpłatnie, jednakże może zostać obciążona opłatami z tytułu korzystania z usług dodatkowych związanych z Przewozem.
 • Ewentualne skargi lub reklamacje odnośnie zdarzeń zaistniałych na pokładzie Statku lub podczas wykonywania Umowy Pasażer niezwłocznie zgłosi w biurze zlokalizowanym w Szczecinie: [_____________], nie później niż do końca drugiego miesiąca od dnia, w którym Przewóz został wykonany lub w którym powinien zostać wykonany. W zakresie spraw objętych Rozporządzeniem (UE) Nr 1177/2010 Przewoźnik w ciągu jednego miesiąca od dnia wpłynięcia odpowiedniej skargi powiadomi Pasażera, że jego skarga została uznana, oddalona lub jest w dalszym ciągu rozpatrywana. Termin na udzielenie ostatecznej odpowiedzi przez Przewoźnika wynosi dwa miesiące.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 • Spory pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem oraz sprawy ze skarg lub reklamacji Pasażerów mogą być rozstrzygane przy użyciu metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w Ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich lub platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 • W wypadku metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w Ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Przewoźnik jest:
  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego nr 4, 70-502 Szczecin, Polska
  strona internetowa: www.wiih.pomorzezachodnie.pl
  e-mail: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl

Inne postanowienia

 • Cennik, Rozkład Rejsów i wykaz Opłat Porządkowych w wersjach aktualnych w dacie zawarcia Umowy stanowią integralną część Warunków.